Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 14.08.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 767/02.08.2018 απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΘΑΣΟΥ» με προϋπολογισμό: 61.907,00 € (με ΦΠΑ 24%).

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη ημέρα 04.09.2018 και ώρα 10:00 .
  2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
  3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης των 62.000,00 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:

  Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων έργου

  Β. Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

  1. Οι υπηρεσίες αφορούν στην στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Νήσου Θάσου Π.Ε. Καβάλας κυρίως τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συνοπτικά, αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:
  • Οι υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης (προμήθεια άλατος, αλατοδιανομές και αποχιονισμοί)
  • Καθαρισμός των ερεισμάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας
  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

  Συνημμένα έγγραφα:

  Τεχνικός φάκελος με ΑΔΑΜ

  Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

  ΤΕΥΔ
  Περισσότερα...
 • 14.08.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ: 766/02.08.2018 απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό: 74.393,80 € (με ΦΠΑ 24%).

  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, ημέρα 04.09.2018 και ώρα 10:00.

  Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

  1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης των 74.400,00 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:

  Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων έργου

  Β. Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

  1. Οι υπηρεσίες αφορούν στην στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καβάλας μήκους 650 χλμ. κυρίως τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συνοπτικά, αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:
  • Οι υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης (προμήθεια άλατος, αλατοδιανομές και αποχιονισμοί)
  • Καθαρισμός των ερεισμάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας
  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

  Συνημμένα έγγραφα:

  Τεχνικός φάκελος με ΑΔΑΜ

  Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

  ΤΕΥΔ
  Περισσότερα...
 • 10.08.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προκηρύσσει βάση της υπ’ αρ.738/2018 απόφασής της, Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 12.096,77 € ή 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  1). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας με το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές.

  2). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» προυπολογισμού δημοπράτησης 12.096,77 ευρώ ή 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  3). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

  4).Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στα τηλέφωνα 2513503335 , 2513503311. ΦΑΞ επικοινωνίας 2513503377, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

  Συνημμένα έγγραφα:

  ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

  Τεχνική Περιγραφή

  Προϋπολογισμός

  Τιμολόγιο

  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

  ΣΑΥ

  ΦΑΥ

  ΤΕΥΔ

  Εξώφυλλο

  Περισσότερα...
 • 10.08.18 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης Περισσότερα...
 • 10.08.18 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2018

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καβάλας, γραφείο 357, ταχ.δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20-Καβάλα-Τ.Κ. 65110 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση srapti@pamth.gov.gr.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ

Δείτε το τεχνικό δελτίο πατώντας εδώ

Δείτε την σχετική αίτηση πατώντας εδώ

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2016

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι:

την Δευτέρα 06-08-2018 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2016.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 07-08-2018 έως και 13-08-2018. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

Πληροφορίες γρ. 465 και 456.

Τηλ.: 2513503465 & 2513503456

Καιρός